Otvorenie nového pracoviska aplikácie cytostatík

Vo Fakultnej nemocnici Nitra na Oddelení klinickej onkológie sa 11. novembra 2016 konalo slávnostné otvorenie nového oddelenia aplikácie cytostatík. Aj Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko malou čiastkou finančne participovalo na podpore tohto oddelenia, ktoré bude slúžiť onkologickým pacientom. Podľa MUDr. J. Detvaya, PhD., MPH primára oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie to znamená novú kvalitatívnu úroveň prípravy cytostatík. Celková výška investícií na rekonštrukciu dosiahla 200 000 EUR a bola hradená z vlastných zdrojov nemocnice. Doterajšie pracovisko ambulantnej chemoterapie disponovalo 18 aplikačnými miestami, nové pracovisko disponuje 25 aplikačnými miestami, čo je takmer 40% nárast aplikačných miest. „Doterajšie pracovisko bolo umiestnené v stiesnených priestoroch v hornej časti, ktorú teraz plánujeme využívať na iné účely. Uvažujeme aj o otvorení ďalšej ambulancie na prízemí,“ priblížil najbližšie zámery oddelenia J. Detvay. Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie sa chce modernizáciou priestorov priblížiť modelu, ktorý je v zahraničí známy ako komplexné onkologické centrum. Za rok 2015 oddelenie v rámci klinickej onkológie zaznamenalo 17 105 návštev pacientov. Súčasťou oddelenia sú aj priestory pre poskytovanie liečby ionizujúcim žiarením pomocou dvoch lineárnych urýchľovačov a jedného rádioizotopového ožarovača. Celkový počet pacientov liečených ionizujúcim žiarením na pracoviskách rádioterapie vlani dosiahol 671 onkologických pacientov s počtom návštev 15 158, neonkologických pacientov bolo 1 840 s počtom 5 840 návštev.

Na Slovensku je každoročne zaznamenávaný síce pomalý, ale stály nárast onkologických ochorení výskytu karcinómu hrubého čreva, prsníka, prostaty a pľúc. V rámci Európy je ročne diagnostikovaných 3,4 milióna pacientov, približne 1,7 milióna zomiera. Na Slovensku je to 30 000 pacientov ročne, z nich zomiera približne polovica, tento nárast súvisí s alkoholom, cigaretami, genetickou predispozíciou a úlohu zohráva aj stravovanie.

Ing. arch. V. Juricová –Melušová, členka Správnej RadyPomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok